SZUKAJ

Artykuł 229 kodeksu karnego. Kradzież lub wymuszanie narkotyków lub substancji psychotropowych

Obrót związkami narkotycznymi / psychotropowymi,rośliny i ich elementy, w których są zawarte, są ściśle regulowane. W związku z naruszeniem przepisów prawa w tym zakresie przewiduje się różne środki odpowiedzialności. W szczególności karę kryminalną określa się w celu kradzieży lub wymuszenia narkotyków lub substancji psychotropowych. Artykuł 229 ustanawia sankcje za te czyny. Rozważmy jego funkcje.

Artykuł 229 Federacji Rosyjskiej

Kompozycje i kary

Do wymuszenia / kradzieżyzwiązki narkotyczne / psychotropowe, rośliny / ich części, w których zawarte są te związki, sprawca spotyka się z 3-7 lat więzienia. Oprócz tej kary część 1 art. 229 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej pozwala osobie narzucenie ograniczenia wolności do 1 g.

Sankcje za te czyny stają się trudniejsze, jeśli są popełniane:

 • Kilku obywateli po uprzednim uzgodnieniu.
 • Temat z wykorzystaniem statusu usługi.
 • Za pomocą gwałtownych działań, które nie są uznawane za niebezpieczne dla zdrowia / życia lub z groźbami ich użycia.
 • W znacznej ilości.

Na podstawie drugiej części oskarżonym winne jest 6-10 lat więzienia. Ponadto można mianować:

 • Zbiór do 500 tysięcy rubli. lub w wysokości dochodu na okres nieprzekraczający 3 litrów.
 • Do roku ograniczenia wolności.

Ingerencje przewidziane w częściach 1, 2 mogą zostać popełnione:

 • Zorganizowana grupa.
 • W tempie uznawanym za duże przez Wielką Brytanię.
 • Za pomocą gwałtownych działań, które stanowią zagrożenie dla zdrowia / życia lub zagrożenia ich użycia.

Artykuł 228 229 Federacji Rosyjskiej

W przypadku takich aktów trzecia część art. 229 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ustanawia odpowiedzialność. Winny ma 8-15 lat więzienia. W zależności od uznania sądu można dodatkowo przypisać:

 • Grzywna w wysokości do 500 tysięcy rubli. lub równa dochodzie za 3 g.
 • Do 2 lat ograniczania wolności.

Kiedy powyższe akty są popełniane w kwocie,uznani szczególnie za duże, badani mają do czynienia z 15-20 lat więzienia z dodatkową grzywną w wysokości do 1 miliona rubli. lub zbierania w wysokości dochodu przez 5 lat lub ograniczenia wolności do 2 lat lub bez określonych sankcji.

Artykuł 229 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem

Zwykła zbrodnia jestszczególne zagrożenie społeczne. Zagrożenie dla społeczeństwa wynika z faktu, że substancje (psychotropowe / narkotyczne), rośliny i ich pierwiastki zawierające te związki przechodzą od prawowitych właścicieli do podmiotów, które uczestniczą w nielegalnym handlu tymi produktami lub cierpią na uzależnienie od narkotyków. Ponadto dodatkowe szkody mogą być wyrządzone zdrowiu i życiu ofiary.

Ingerencje określone w artykułach 1 i 2 artykułu 229 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej są uważane za poważne, aw częściach 3 i 4 - szczególnie poważne.

Przedmiot ingerencji jest jawnyrelacje związane ze świadczeniem zdrowia publicznego i moralności publicznej. Opcjonalnym (dodatkowym) obiektem jest relacja własności lub stanu zdrowia konkretnej ofiary.

Artykuł 229 1 UkrPh

Przedmiot aktu

Są to substancje należące do innej osoby(substancje obce). Sprawca nie ma do nich prawa (ani kwestionowanego, ani ważnego), niezależnie od tego, czy mają wskazanie ceny detalicznej.

O stopniu zagrożenia dla społeczeństwa, nieistotnewielkość skradzionego wpływu się nie wyświetla. W związku z tym niewielka ilość skradzionych substancji nie może stanowić podstawy do przeniesienia przestępstwa określonego w art. 229 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej na kategorię nie karną z powodu nieistotności.

Ofiary

Przedmioty, na które skierowane są działania przestępczewinni, nie są określeni w dyspozycji części art. 229 kodeksu karnego. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej jako całości nie przewiduje wskazania w normach znaków poszkodowanych.

Wydaje się, że ofiarami mogą być:

 • Obywatele i organizacje posiadające odpowiednie substancje są legalne lub nielegalne;
 • pracownicy, którzy są uprawnieni do wykonywania dokumentów, które dają możliwość legalnego nabycia tych funduszy / substancji;
 • Obywatele mający dostęp do przestępstwa;
 • inne podmioty, których obowiązki pracownicze są związane z legalnym obrotem odpowiednich środków i związków, roślin, w których te substancje są obecne.

Artykuł 229 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Część obiektywna

Artykuł 229 kodeksu karnego określa dwa sposoby popełnienia czynu: wymuszenie lub kradzież.

Ten ostatni należy rozumieć jako nielegalnycelowe nieuzasadnione wycofanie przedmiotu ingerencji z cudzego mienia (zgodne z prawem lub niezgodne z prawem). Posiadaczem substancji, środków, roślin (ich elementów), zawierających je może być państwo, organizacja publiczna, instytucja, przedsiębiorstwo (forma własności nie ma znaczenia), a także obywatel.

Plunder będzie uważany za zbiór roślin,które są pod kontrolą w Federacji Rosyjskiej lub jej częściach na gruntach rolnych, w tym legalnie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a także tych nielegalnie pozyskanych przez obywateli.

Funkcje kwalifikacji

Jeśli zbiór roślin odbywa się z działeknaturalnego wzrostu, czyn jest uważany za bezprawne nabycie zgodnie z art. 228 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. 229 norma kodeksu, odpowiednio, nie ma zastosowania. Jeżeli w tym samym czasie zostaną ujawnione oznaki celu sprzedaży, ingerencję uznaje się za przygotowanie do niej zgodnie z pierwszą częścią art. 30 i art. 228,1 w zbiorczym.

 Artykuł 229 Federacji Rosyjskiej z komentarzem

Jeżeli sprawca zebrał rośliny (ich części) z miejsc sztucznego sadzenia po zakończeniu okresu urzędowego zbierania i usuwania z terytorium ochrony, działania te nie stanowią kradzieży.

Podczas zatrzymywania osoby, która kradnie połączenia, rośliny (ich elementy), które są ograniczone w obrocie, podczas przenoszenia ich przez granicę państwową, akt dalej podlega art. 229.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Kodeks karny Federacji Rosyjskiej: zajęcie

Jest to funkcja obowiązkowaoszustwo, kradzież, rozbój, kradzież. Podczas usuwania z posiadania właściciela lub inny podmiot, zabezpieczonej lub za przedmiot przestępstwa, domniemane tajne lub otwarte, brutalne lub bez przemocy, nielegalne pozyskiwanie i możliwość dysponowania elementów działać według własnego uznania.

Wydatkom lub środkom w ramach takich działań nie towarzyszy. Przyjmują tylko obieg przedmiotu na rzecz winnych.

Bezpodstawność

Zajęcie / rozpowszechnianie substancji powinno być bezpłatne. Nieodpłatność nie oznacza zwrotu rzeczy w naturze, jej wartość jest odzyskiwana za pieniądze lub inne wartościowe rzeczy.

art. 229 kradzieży lub wymuszenia narkotyków lub substancji psychotropowych

Nieodpłatne uznaje również zwolnienie, w którym przedmiotem świadczenia jest nieproporcjonalnie mniejsze odszkodowanie.

Konsekwencje

Polegają one na spowodowaniu uszkodzenia własności właściciela substancji. Jego wielkość jest wyrażona w wartości skradzionych towarów.

Pomiędzy działaniami mającymi na celu wycofanie, a negatywnymi konsekwencjami, należy znaleźć połączenie.

Moment zakończenia działania określa się wZgodnie z formularzem (metodą), w którym został popełniony. Ingerencję uważa się za zakończoną w momencie natychmiastowego wycofania przedmiotu i źródła faktycznej możliwości winnego pozbycia się go według własnego uznania.

Wymuszenie

Zakłada ona bezprawne żądanie sprawcy przekazania mu lub innemu podmiotowi substancji ograniczonych w obiegu, roślin / ich elementów je zawierających, pod groźbą:

 • użycie przemocy;
 • uszkodzenie, zniszczenie własności;
 • rozpowszechnianie informacji dyskredytujących godność / honor ofiary (bliskich ofiar), inne informacje mogące zadać obrażenia na nim lub krewnych.

Wymagane cechy

Zagrożenie musi być realne i dostępne. Ta ostatnia oznacza, że ​​rzeczywiście została skierowana do ofiary. Rzeczywistość zagrożenia wiąże się ze stopniem jego wpływu na psychikę osoby.

229 kodeks karny Federacji Rosyjskiej

Wymuszenia pod groźbą proliferacjiInformacje dyskredytujące tożsamość ofiary należy uznać za wymóg przekazywania substancji, roślin (ich elementów), ograniczony obrót, którym towarzyszą groźby ujawnienia informacji o przestępstwie, niewłaściwe postępowanie popełnione przez ofiarę lub jego krewnych. W kwalifikacjach nie ma znaczenia, czy te informacje są prawdziwe, czy nie.

 • Ocena: