SZUKAJ

Odpowiedzialność cywilna - ogólne przepisy dotyczące formularzy i rodzajów

Z reguły odpowiedzialność w sensie prawnymzwykli ludzie wyrażający się w realizacji określonych działań, obowiązek wykonywania, który jest zapewniany przez państwo. Jak prawdziwe jest to stwierdzenie, jeśli chodzi o taką instytucję prawną, jak odpowiedzialność cywilna?

Pojęcie odpowiedzialności cywilnej

W literaturze prawniczej istnieją różne podejścia do tego, co stanowi odpowiedzialność cywilną. Przede wszystkim podział przebiega zgodnie ze znakami pozytywności lub negatywności.

Według ekspertów prawnych, zgodnie z prawem cywilnymOdpowiedzialność w sensie pozytywnym należy uznać za taki stan dłużnika, w którym podejmuje on i wypełnia swoje zobowiązania. Przeciwnie, odpowiedzialność cywilna w sensie negatywnym jest uważana za obciążającą dłużnika za pewną karę związaną z naruszeniem zasad prawidłowego zachowania.

Jednak głębsze zrozumienie tego, co rozumie się przez odpowiedzialność cywilną, przyczynia się do badania jego głównych cech, które obejmują:

- szczególny rodzaj odpowiedzialności prawnej;

- ten rodzaj odpowiedzialności oznacza jedynie karę majątkową dłużnika;

- w tym przypadku dłużnik jako osoba nie powinien podlegać karze (na przykład egzekucja pracy przymusowej);

- jakiekolwiek naruszenie zostało naruszone (osobistenie własności lub własności), kara powinna być wyrażona wyłącznie w ekwiwalencie nieruchomości, który jest albo ściśle określoną rzeczą, albo jej ekwiwalentem pieniężnym;

- stosunek dłużnika-wierzyciela opiera się na równości.

Tak więc odpowiedzialność cywilnaJest to specjalny szczególny rodzaj odpowiedzialności prawnej, w którym związek między pożyczkodawcą a dłużnikiem ma równy charakter i jest wyświetlany jedynie w równoważniku nieruchomości.

Formy odpowiedzialności cywilnej

Odkrywając je, należy pamiętać, że użycie pojęcia odpowiedzialności cywilnej w sensie negatywnym, tj. kiedy już zrobiono krzywdę.

Nauka i prawodawstwo dzielą 3 formy odpowiedzialności cywilnej:

- utrata depozytu;

- uszkodzenia;

- zapłata kary.

Utratę depozytu stosuje się tylko wtedy, gdy umowa przewiduje możliwość wykorzystania jej jako środka zabezpieczającego transakcję.

Szkody są najbardziejrozważana wspólna forma odpowiedzialności. Chodzi o to, że dłużnik ma obowiązek zrekompensować wierzycielowi nie tylko poniesione przez niego szkody, ale także utracone zyski. Sprawiedliwe jest, że utracony zysk jest rekompensowany tylko wtedy, gdy w stosunkach prawnych istniał element komercyjny.

Kara pieniężna jest rodzajem"Element ubezpieczenia" wszystkich umów handlowych. W tym przypadku nacisk kładziony jest na rekompensatę ściśle określonej kwoty pieniężnej w okolicznościach, w których nie wykonano należytego wykonania zobowiązań. Również w tym typie można uwzględnić obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy w przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania pieniędzy przez strony trzecie.

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

W odniesieniu do tej klasyfikacji będzie sprawiedliwyrozpatrzenie jego podziału na dwa rodzaje: pozaumowny i umowny. Takie podziały odpowiedzialności cywilnej otrzymane ze względu na wykorzystanie różnych podstaw do ich wystąpienia.

Jak sama nazwa wskazuje, umowaodpowiedzialność opiera się przede wszystkim na umowie i jej warunkach. Ta okoliczność jest ważna, ponieważ tekst traktatu sam określa, co jest uważane za naruszenie, w jakich przypadkach iw jakiej wysokości odpowiedzialność zostanie obliczona. Odpowiedzialność pozaumowna wynika z deliktu i bezpodstawnego wzbogacenia.

Istnieją również inne klasyfikacje:

- przez liczbę uczestników ze strony dłużnika - kapitał własny, solidarność i zależność;

- bezpośrednie, regresywne i mieszane - zależy od tego, kto spowodował szkodę.

Jak widać, instytucja odpowiedzialności cywilnej jest skutecznym sposobem na zrekompensowanie szkód materialnych bez wpływu na tożsamość dłużnika.

  • Ocena: