SZUKAJ

Właściwe zarządzanie operacyjne

Prawo do operacyjnego zarządzania nieruchomością jakoTeoria ta została doktrynalnie uzasadniona w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Rozwój tej teorii był wynikiem poszukiwania pewnej konstrukcji normatywnej. Umożliwiłoby to najskuteczniejsze wykorzystanie własności państwowej, a państwo pozostałoby jej właścicielem.

Prawo do kontroli operacyjnej jest prawem,który jest przypisany do państwowych instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Obiekty mogą stać się nie tylko nieruchomościami, ale także innymi przedmiotami wykorzystywanymi przez podmioty w procesie działania. Jedynymi wyjątkami są działki.

Prawo do zarządzania operacyjnego systemem autonomicznym iInstytucje budżetowe i ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw państwowych i jednostek samorządu terytorialnego. W tym samym czasie, to uchwalone sprawę transferu i łazienkę. W tym przypadku mówimy o tworzeniu instytucji prywatnych. Prawo zarządzania operacyjnego rozciąga się także na produkty, owoce i dochody z wykorzystaniem trwałych przedsiębiorstwa lub instytucji obiektów. Ich skład jest określony zgodnie z wyznaczonym celem właściciela, a stosunek jest obliczany zgodnie z ustawą o aktywności oceny.

Prawo do operacyjnego zarządzania jest ustanowione napodstawa prawa federalnego. Umowa między właścicielem a osobą prawną nie stanowi podstawy do zmiany procedury ustanowionej przez prawo.

Prawo do zarządzania operacyjnego obejmuje uprawnieniawedług zamówienia, użytkowania i własności. Docelowy charakter zdolności prawnej wyraża się w fakcie, że treść norm ogranicza się do kodeksu cywilnego, aktów federalnych, ustawy o przedsiębiorstwach. Ponadto, ograniczają również cele, zgodnie z którymi wykonywane są czynności podmiotów, oraz cel przedmiotów i zadania właściciela.

W zależności od przedmiotu prawa wyodrębnia się prawo do zarządzania instytucjami budżetowymi i prywatnymi, przedsiębiorstwami państwowymi i autonomicznymi instytucjami.

Przedsiębiorstwo państwowe bez uzyskania zgodywłaściciel może wykorzystywać wyłącznie wytwarzane produkty, usługi i dzieła, dostarczając je na rzecz podmiotów trzecich. Wszelkie inne nieruchomości, w tym dochody z działalności, mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela oraz w ramach, zgodnie z którymi firma prowadzi działalność statutową.

Dla prywatnych i instytucji budżetowych się oraz prawo doZarządzanie operacyjne nie przewiduje uprawnień do zamówienia. Niezależna instytucja może swobodnie dysponować wyłącznie ruchomościami, które nie mają statusu "szczególnie cennego", a także czerpią zyski z własnej działalności. Szczególnie cenne są takie obiekty, bez których istotna realizacja ustawowych działań jest znacznie utrudniona. Fakt, że nieruchomość należy do określonej kategorii, jest ustalany przez założyciela w procesie przydzielania tej nieruchomości do niezależnej instytucji zgodnie z procedurą ustanowioną przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

Uprawnienia do niektórych rodzajów obiektów znajdujących się poza RF (udziały zewnętrzne, papiery wartościowe, akcje, nieruchomości) są ustalane przez rząd Federacji Rosyjskiej.

Pojawienie się prawa do kontroli operacyjnejzbiega się z momentem przeniesienia własności. Podstawą transferu przedmiotów jest jednostronna transakcja, która została dokonana przez właściciela. Pojawienie się prawa, a także jego zakończenie, jest rejestrowane przez właściwy organ.

Uprawnienia ustają zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującego prawodawstwa.

  • Ocena: