SZUKAJ

Rodzaje źródeł prawa

Źródłem prawa są formy, za pomocą którychjurysdykcja wola państwa jest podniesiona do poziomu ogólnie obowiązujących norm. Realizacja takich obywateli jest zapewniona przez państwo na poziomie legislacyjnym. Obecnie najbardziej znane są rodzaje źródeł prawa, takie jak:

- zwyczaj prawny;

- precedens prawny sądowy;

- akt prawny;

- umowa normatywna;

- Doktryny i pomysły z zakresu nauk prawnych.

Przede wszystkim warto to zauważyćustawodawstwo w Federacji Rosyjskiej - jest to forma wyrażania prawa (lub jego źródła) i odgrywa bardzo ważną rolę w życiu publicznym. Prawodawstwo obejmuje różne rodzaje źródeł prawa, jak przedstawiono powyżej. Wszystkie te lub inne formy wyrażania podstaw prawnych pochodzą z podstawowego prawa państwa. Zgodnie z nim powstają wszystkie inne normy prawne. Konstytucja ma najwyższą władzę prawną w porównaniu z innymi ustawami.

Ponadto omówimy szczegółowo wszystkie rodzaje źródeł prawa:

Zwyczajowy zwyczaj jest najstarszy, pierwszyprzeważająca forma prawa. Jest to niepisana zasada postępowania, która ewoluowała w miarę upływu czasu w wyniku wielokrotnego używania. Państwowa praktyka prawna jest uznawana za powszechnie obowiązującą zasadę. Wszelkie zwyczaje są formowane i stopniowo zyskują na znaczeniu, ale ponieważ społeczeństwo jest uważane za dynamicznie rozwijający się system, nowe, bardziej dostosowane do współczesności, zastępują przestarzałe.

Normatywny akt prawny, podobnie jak inneróżne rodzaje źródeł prawa (inne niż zwyczajowe) mają formę pisemną i są zgodne z Konstytucją. Każdy czyn może mieć wpływ na public relations, działa na terenie całego kraju, ma moc prawną, jest częścią systemu prawnego.

Sądowy precedens prawny. Istotą tego jest, że decyzja wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku staje się standardem (modelem) rozwiązywania podobnych spraw. Tak jak zwyczaj, jest uważane za najstarsze źródło prawa. Bo precedens charakteryzuje się wielością, kazuistyką, elastycznością, niekonsekwencją. Istnieje kilka warunków, w których precedens pełni funkcję źródła prawa: uznanie przez aparat państwowy, funkcjonująca hierarchia sądownictwa, normatywność itp.

Kontrakt z treściami normatywnymi to kolejnaźródło prawa. Różnica w porównaniu z innymi podobnymi dokumentami polega na tym, że zawiera ona reguły o charakterze ogólnym, które są obowiązkowe do wykonania przez określoną liczbę osób. Aby wdrożyć traktat, konieczne są takie czynniki, jak zgoda wszystkich stron; znajomość woli stron; możliwość ich treści przez te strony. Klasyfikacja umów prawnych w Rosji: administracyjna, konstytucyjna, pracownicza.

Rodzaje źródeł prawa cywilnego

Dla nich możliwe jest noszenie wszystkich form wyrażającychstandardy cywilne. Ich rodzaje: Konstytucja, a także prawo cywilne i inne przyjęte przez Ustawę Federalną; różne akty normatywne, które dotyczą norm cywilnych stosunków prawnych; akty departamentalne; zwyczaje związane z obrotem gospodarczym; międzynarodowe traktaty itp.

Rodzaje źródeł prawa administracyjnego

Formy zewnętrzne wyrażające normy administracyjnei zasady, które mają moc prawną. Należą do nich Konstytucja Federacji Rosyjskiej; zasady prawa międzynarodowego; prawa dotyczące kwestii związanych z administracją publiczną, działaniami wykonawczymi itp .; akty prawne administracji Federacji; akty regionalnych organów rządowych; zamówienia publiczne itp.

Warto zauważyć, że Konstytucja jest źródłem wszystkich gałęzi prawa bez wyjątku. Inne rodzaje źródeł mają wpływ tylko w niektórych gałęziach prawnych.

  • Ocena: