SZUKAJ

Przedmiot pedagogiki

Termin "przedmiot" tej lub innej naukizrozumieć niektóre z duchowej, idealnej rzeczywistości, która jest logicznie połączonym, opartym na umyśle złożonym z refleksji naukowca na temat tego lub tego przedmiotu należącego do rzeczywistości. Jednak odbicia nie są w stanie w pełni pokryć całej złożoności badanego obszaru, są zawsze obiektowo-subiektywne, odzwierciedlając nie tylko istotę samego obiektu, ale także osobistą pozycję samego naukowca, a zatem odpowiadają obiektowi zawsze w taki czy inny sposób.

Tematyka pedagogiki społecznej jest zjawiskiem społeczno-pedagogicznym. Określa zasady, metody, formy studiowania praktycznych działań, warunki niezbędne do jego realizacji.

Pedagogika społeczna to teoria ipraktyka formacji społecznej, a następnie doskonalenie poszczególnych grup społecznych w całym procesie socjalizacji. Od strony teoretycznej branża jest systemem pojęć, praw, stwierdzeń i wzorów, które ujawniają proces kształtowania społecznego jednostki, procedurę zarządzania grupą w zależności od wpływu czynników zewnętrznych na nią. Przedmiot pedagogiki pozwala zrozumieć naturę kształtowania osobowości i procedury zarządzania grupą, istniejące problemy społecznych odchyleń. Jednocześnie w ramach tej dyscypliny opracowywane są sposoby zapobiegania tym odchyleniom i ich przezwyciężania.

W procesie zwiększania wykształceniadziałalność, zwiększając różnorodność form, konieczne stało się przeprowadzenie specjalnej analizy relacji pedagogicznych. Tak więc już w starożytności powstała specjalna gałąź wiedzy. Początkowo stanowiła integralną część innych dyscyplin naukowych (np. Filozofii, historii). Następnie zaczął reprezentować niezależną naukę.

W psychologii zwyczajowo rozważa się aktywności wjako system wielopoziomowy, elementy, w których są motywy, cel, wynik, działania. Strukturę pedagogiki uważa się za zespół elementów, które są względnie niezależnymi funkcjonalnymi typami działalności nauczyciela. Tak więc w działalności edukacyjnej wyróżniono następujące elementy: komunikatywną, organizacyjną i konstruktywną.

Temat pedagogiki dziś definiowany jest w formie zbioru refleksji nad edukacyjną rzeczywistością i sposobami jej doskonalenia.

W ten sposób dąży się do dyscypliny jako całościujawnienie istoty i regularności procesów uczenia się w rozwoju osobowości. Przedmiotem pedagogiki są również praktyczne metody zwiększania efektywności tych zjawisk.

Nauka o edukacji jest w ścisłym związkupraktyka. Wynika to w dużej mierze z natury przedmiotu pedagogiki. Zadaniem nauki jest nie tylko opis i wyjaśnienie, ale także wykonywanie funkcji normatywnej i konstruktywnej. Innymi słowy, dyscyplina rodzi pytanie o poprawę istniejącej praktyki pedagogicznej.

Dziś refleksje dotyczące dyscypliny edukacyjnej mają kierunek, głównie w zakresie rozwiązywania niektórych trudnych, "wiecznych" problemów.

Po pierwsze, jest to zadanie tworzenia celówdziałalność pedagogiczna. Należy zauważyć, że ustalanie celów jest uważane za najważniejszą kwestię w każdej działalności. Pedagogika nie może być skuteczna bez jasnego zrozumienia celów wychowania i edukacji ludzi.

Kolejnym ważnym problemem jest problembadania natury ludzkiej, jej możliwości. Trudność w rozwiązaniu tego problemu polega głównie na tym, że natura ludzka jest nie tylko stabilna, ale także ma dynamikę i jest zdolna do zmiany w procesie zmiany otaczającego świata, środowiska społecznego i naturalnego.

  • Ocena: