SZUKAJ

Kultura jako przedmiot kultu

Tematyka studiów kulturoznawczych pozwala na zapoznanie się zhistoria pojawiania się problemów o charakterze kulturowym, kształtowania umiejętności stosowania aparatu kategorycznego w życiu, daje niezbędną wiedzę o wartościach kulturowych, pomaga w realizacji ich tradycji kulturowych i narodowych.

Kultura jako przedmiot studiów kulturowych jest postrzegana z różnych perspektyw, ponieważ jest to koncepcja złożona, w tym jako sztuczne medium ludzkiej egzystencji, a także jej samorealizacji.

Przedmiot i zadania studiów kulturowych kończą się przekazaniem zgromadzonej wiedzy kulturalnej, a także dają możliwość samodzielnego poszerzania swoich horyzontów.

Termin kulturoznawstwo w szerokim użyciu został wprowadzony przez naukowca L. White'a. To on pierwszy próbował stworzyć ogólne teorie kultury.

Przedmiotem kulturoznawstwa jestzłożona dyscyplina społeczna i humanitarna, która dąży do zbudowania systemu wiedzy o kulturze, uznając go za zjawisko całościowe. Przedmiotem i zadaniami studiów kulturoznawczych są badania mające na celu opisanie kultury, analizę różnych kultur i ich porównanie, zrozumienie komunikacji międzykulturowej, a także wyjaśnienie genezy kultury konkretnej i wspólnej, zmieniającej się i zrównoważonej w kulturze.

Przedmiotem studiów kulturoznawczych jest obecnieintegracyjna dziedzina wiedzy. Podstawą kulturoznawstwa są nauki indywidualne - historia, archeologia, historia sztuki, etnografia itp. Kulturologia jako wiedza społeczno-humanitarna uwzględnia ogólne znaczenie wieloaspektowego zjawiska kulturowego, w tym metod jego badań. Kultura jako przedmiot studiów kulturowych jest celem badań prowadzących do zrozumienia własnej i innej kultury, której podmiotem jest pełnia życia społecznego. Dlatego badania kulturowe to interakcja różnych elementów kultury: norm, tradycji, obyczajów, wartości, kodów kulturowych, instytucji społecznych, ideologii, technologii itp.

Kulturologia opiera się na jednościwiedza empiryczna i teoretyczna, ponieważ uwzględnia nie tylko specyficzne procesy i zjawiska kulturowe, ale także ogranicza abstrakcje. Tematyka studiów kulturoznawczych obejmuje zarówno badania stosowane, jak i podstawowe.

Wymieniamy główne zadania badań kulturalnych:

• analiza kultury;

• badania nad utrzymaniem kultury;

• definicja powiązań między elementami kultury;

• badanie jednostek kultury i typologii kultur;

• rozwiązywanie problemów określonych przez dynamikę społeczno-kulturową;

• badanie komunikacji kulturowej i kodów.

W praktyce studia kulturowe znajdują zastosowanie w dziedzinie zarządzania i komunikacji masowej.

W kulturoznawstwie stosowane są następujące metody:

• empiryczny - gromadzenie i opisanie faktycznego materiału;

• porównawczo-historyczny - dając możliwość porównania oryginalnych fenomenów kompleksu kulturowego w kontekście historycznym;

• strukturalne i funkcjonalne - pozwalające rozłożyć badany obiekt kulturowy na jego części składowe i zidentyfikować ich wewnętrzne połączenie;

• genetyczny - pozwala poznać badane zjawisko z punktu widzenia jego występowania i późniejszego rozwoju;

• semiotyczny - zdeterminowanyrozumienie kultury jako mechanizmu symbolicznego, który pozwala przekazywać doświadczenie z pokolenia na pokolenie, jako system symboliczny, który zapewnia społeczne dziedzictwo.

Kulturoznawstwo obejmuje kilka sekcji i jest złożoną nauką:

- Filozofia kultury;

- Teoria kultury;

- Socjologia kultury;

- Historia kultury;

- Antropologia kulturowa.

Studia kulturowe nie tylko opisują wartości kulturowe zgromadzone przez ludzkość, ale także je interpretują.

  • Ocena: