SZUKAJ

Metody badań empirycznych

Podstawa każdej wiedzy naukowejpewne metody poznania rzeczywistości, dzięki którym gałęzie nauki otrzymują niezbędne informacje do przetwarzania, interpretacji i budowania teorii. Każda branża ma swój własny zestaw metod badawczych. Ogólnie rzecz biorąc, metody naukowe są jednakowe dla wszystkich iw rzeczywistości ich zastosowanie odróżnia naukę od pseudonauki.

Metody badań empirycznych, ich cechy i typy

Jeden z najstarszych i najczęściej używanychmetody badawcze są metodami empirycznymi. W starożytnym świecie byli to filozofowie empiryczni, którzy poznali świat zmysłową, zmysłową percepcją. Tu narodziły się metody badań, które dosłownie oznaczają "percepcję zmysłów".

Rozważane są metody empiryczne w psychologiigłówny i najdokładniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, badanie osobliwości rozwoju umysłowego osoby może korzystać z dwóch głównych metod: przekroju, który obejmuje badania empiryczne i podłużnego, tzw. Podłużnego, gdy jedna osoba jest obiektem badań przez długi okres czasu i gdy ujawniają się cechy jego osobowości. rozwój.

Sugerują empiryczne metody wiedzyobserwacja zjawisk, ich utrwalanie i klasyfikacja, a także nawiązywanie relacji i wzorców. Składają się z różnego rodzaju obserwacji, eksperymentalnych badań laboratoryjnych, procedur psychodiagnostycznych, opisów biograficznych i istnieją w psychologii od XIX wieku, odkąd zaczęły wyróżniać się jako odrębna gałąź wiedzy z innych nauk społecznych.

Obserwacja

Obserwacja jako metoda badań empirycznych wpsychologia istnieje w formie introspekcji (introspekcji) - subiektywnego poznania własnej psychiki i obiektywnej obserwacji zewnętrznej. Co więcej, oba te zjawiska zachodzą pośrednio, poprzez zewnętrzne przejawy procesów mentalnych w różnych formach aktywności i zachowań.

W przeciwieństwie do codziennych obserwacji, naukowychmusi spełniać określone wymagania, zbudować metodologię. Przede wszystkim określa się jego zadania i cele, następnie wybiera przedmiot, przedmiot i sytuacje, a także metody, które dostarczą najbardziej kompletnych informacji. Ponadto wyniki obserwacji są rejestrowane, a następnie interpretowane przez badacza.

Różne formy obserwacji są z pewnością interesujące.i niezastąpione, zwłaszcza gdy chcesz zrobić najbardziej ogólny obraz zachowania ludzi w warunkach naturalnych i sytuacjach, w których interwencja psychologa nie jest wymagana. Istnieją jednak pewne trudności w interpretacji zjawisk związanych z osobistymi cechami obserwatora.

Eksperyment

Oprócz obserwacji, często w psychologiiWykorzystywane są również metody empiryczne, takie jak eksperymenty laboratoryjne. Różnią się tym, że studiują związki przyczynowo-skutkowe w sztucznie stworzonym otoczeniu. W tym przypadku psycholog eksperymentalny nie tylko modeluje określoną sytuację, ale aktywnie na nią wpływa, zmienia ją i warunki są różne. Co więcej, utworzony model można powtórzyć kilka razy, odpowiednio, a wyniki uzyskane w trakcie eksperymentu można powtórzyć. Eksperymentalne metody empiryczne umożliwiają badanie wewnętrznych procesów umysłowych za pomocą zewnętrznych przejawów w sztucznie stworzonym modelu sytuacyjnym. Jest w nauce i tego rodzaju eksperymencie, jako naturalny eksperyment. Wykonuj go w warunkach naturalnych lub w najbliższym sąsiedztwie. Inną formą tej metody jest eksperyment formatywny, który służy do formowania i zmiany psychologii danej osoby podczas jej studiowania.

Psychodiagnoza

Celem są empiryczne metody psychodiagnostykiopisywać i rejestrować cechy psychologiczne osoby, podobieństwa i różnice między osobami stosującymi wystandaryzowane kwestionariusze, testy i kwestionariusze.

Wymienione podstawowe metody empiryczneZasadniczo studia z psychologii są stosowane w sposób zintegrowany. Uzupełniając się nawzajem, pomagają głębiej zrozumieć osobliwości psychiki, odkryć nowe aspekty osobowości.

  • Ocena: