SZUKAJ

Kontrola i audyt

Audyt i audyt zajmują się badaniem jednego iten sam temat - działalność finansowa i gospodarcza - stosowanie ujednoliconych metod i procedur kontroli finansowej i ekonomicznej. Przy pomocy swoich narzędzi znaczna część negatywnych zjawisk w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego ma na celu ich eliminację i zapobieganie w przyszłości

kontrola i audyt
okresy. Innymi słowy, kontrola i audyt dość aktywnie wpływają na identyfikację złego zarządzania, naruszenia obowiązujących przepisów. Przyczyniają się do naprawy szkód spowodowanych przez konkretne osoby.

Kontrola i audyt wykorzystują te same źródła niezbędnych informacji - pierwotna dokumentacja księgowa, bilans i inne oświadczenia podmiotów gospodarczych, rejestry księgowe.

Pomiędzy powyższymi koncepcjamiznaczące różnice. Audyt jest więc niezależną kontrolą finansową i ekonomiczną, która jest dobrowolnie wybierana przez dyrektora, z konkretnym sformułowaniem pytań do opracowania, w celu uzyskania wiarygodnych wniosków w celu poprawy działania, rachunkowości, marketingu i kontroli wewnętrznej.

audyt i audyt
Monitorowanie i audyt muszą być zgodneinteresy akcjonariuszy i wierzycieli przedsiębiorstwa, polegające na właściwej dystrybucji należnych im zysków. Jednocześnie przedsiębiorca musi mieć zaufanie do poprawności i terminowości obliczeń z budżetem. Dlatego w przypadku konfliktu ze służbą podatkową posiada on wiarygodną ochronę w osobie audytora.

Kontrola i audyt finansowy i gospodarczydziałania badają obiekt w dynamice po wdrożeniu pewnych procesów biznesowych. Wspólną cechą zarówno audytu, jak i audytu jest uzasadnienie wniosków dotyczących udokumentowanych dowodów. Ujawnione naruszenia i niedociągnięcia ustawodawstwa, które są odpowiedzialne za regulację działalności gospodarczej, są ukierunkowane na odpowiedzialność prawną i finansową. Ponadto audyt, kontrola i audyt opierają się na konkretności i ukierunkowaniu w określaniu wielkości szkód, strat i niedoborów wartości.

kontrola i audyt środków trwałych
Kolejną ważną cechą audytu jest jegoprowadzenie w oparciu o ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorstw. W tym przypadku właściciel stawia sobie za cel określenie stopnia spełnienia przez przedsiębiorcę woli w działalności gospodarczej.

W procesie produkcyjnym następuje ruchśrodki trwałe. Kontrola i audyt środków trwałych rozpoczyna się od analizy i weryfikacji planowanego nabycia środków trwałych w przedsiębiorstwie, a także realizacji inwestycji kapitałowych i oddania do użytku zaktualizowanych obiektów produkcyjnych. Audytor ocenia system planowania odbioru środków trwałych z ważnością takich planów. Wykorzystuje mechanizmy dopasowania wielkości inwestycji kapitałowych do pewnego wzrostu ilości gotowych produktów i wydajności pracy.

  • Ocena: