SZUKAJ

Jaka jest rentowność sprzedaży?

Rentowność nazywa się względnąwskaźnik charakteryzujący działalność gospodarczą. Ten wskaźnik w kompleksie odzwierciedla efektywność wykorzystania zasobów pracy, środków pieniężnych, rzeczowych aktywów i zasobów naturalnych. Rentowność obliczana jest jako stosunek zysku uzyskanego za okres zysku do tworzących go aktywów. Rentowność sprzedaży jest głównym elementem każdego modelu biznesowego. Wzory do obliczania rentowności można znaleźć w każdym podręczniku szkoleniowym dotyczącym zarządzania finansami. Jednak nie każdy początkujący przedsiębiorca oblicza, jak określić rentowność sprzedaży. W rezultacie często okazuje się, że kapitał nie jest inwestowany w zyskowną działalność, a spodziewane przychody nie są uzyskiwane. Dlatego prawie niemożliwe jest budowanie biznesplanów i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa bez obliczania współczynnika opłacalności.

Główne wskaźniki rentowności obejmują:

- rentowność produktu;

- opłacalność sprzedaży;

- opłacalność dostępnych aktywów;

- opłacalność środków trwałych przedsiębiorstwa;

- współczynnik podstawowego wskaźnika opłacalności aktywów organizacji;

- opłacalność własnego dostępnego kapitału przedsiębiorstwa;

- opłacalność zainwestowanego kapitału;

- opłacalność całego aktywa;

- rentowność własnych aktywów netto;

marża rentowność;

- opłacalność wykorzystanego i zastosowanego kapitału;

- opłacalność aktywów biznesowych.

Tak więc, rentowność sprzedaży jestwspółczynnik, który charakteryzuje udział zysku organizacji w jednym otrzymanym rublem. Często wskaźnik rentowności oblicza się jako stosunek rzeczywistego zysku netto za określony czas do wielkości sprzedaży wyrażonej w pieniądzu. W związku z tym zyskowność sprzedaży określa się jako stosunek zysku netto przedsiębiorstwa za dany okres do przychodów w tym samym okresie (rentowność = zysk / dochód netto).

Oprócz powyższej formuły obliczeniowej są innewarianty kalkulacji, ale wszystkie takie same dla ich obliczeń korzystają tylko z danych o zysku. Na przykład, zamiast wskaźnika zysku netto, często można wykorzystać marżę brutto, zysk przed opodatkowaniem w okresie sprawozdawczym, zysk przed opodatkowaniem i odsetki, zysk operacyjny itp. Wybór konkretnej opcji zależy tylko od celu analizy i pewnych warunków pracy firmy.

Rentowność sprzedaży jest uważana za wskaźnikpolityki cenowe w przedsiębiorstwie i jego zdolność do kontrolowania kosztów. Różnice w strategiach i różnych liniach produktów determinują szeroki zakres wskaźników rentowności w różnych firmach. Porównanie ilościowych wskaźników rentowności dwóch lub więcej przedsiębiorstw działających na tym samym rynku może pokazać, które z przedsiębiorstw koncentruje się na marży, a które na odwrotnej stronie. Bardzo widoczne jest porównanie dwóch różnych wskaźników - według zysku brutto i netto. Jeżeli uzyskany zysk netto jest niższy od wartości brutto, można z tego wywnioskować, że zysk powstaje głównie na koszt głównej lub głównej działalności przedsiębiorstwa.

Z powyższego można wywnioskować, żeta koncepcja jest głównym wskaźnikiem normalnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Odzwierciedla rentowność i rentowność, poziom zwrotu z wykorzystania środków trwałych, a zatem wymaga starannego wyliczenia. Żaden przedsiębiorca nie powinien zaniedbać tego ważnego wskaźnika działalności ekonomicznej swojego przedsiębiorstwa, jak zresztą wszystkich innych wskaźników.

  • Ocena: